TRWA ŚWIĄTECZNA PROMOCJA!

E-mail: kontakt@artessimo.pl

Telefon: +48 512 730 906

E-mail: info@artessimo.pl

Telefon: +48 512 730 906

Regulamin sklepu Artessimo

§1 Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa zasady korzystania ze sklepu internetowego [Sklep] prowadzonego pod adresem URL http://www.jubitom.com, lub pod adresami będącymi jego rozszerzeniem, bądź kontynuacją prowadzonego przez:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom]
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
  3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Warunkiem skorzystania z Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 3. Wszelkie informacje na temat Sklepu oraz wszystkich zagadnień z nim związanych można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (58) 671 96 90 wewnętrzny 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu..
§2 Zamawianie
 1. Produkty oferowane Sklepie kupujący może nabyć w następujących trybach:
  1. poprzez zamówienie wybranego produktu lub produktów bezpośrednio w Sklepie, skutkujące zawarciem umowy na odległość a także obowiązkiem zapłaty za zamawiany produkt,
  2. poprzez zarezerwowanie za pośrednictwem Sklepu wybranego produktu w wybranym sklepie stacjonarnym [Salon] Jubitom; zarezerwowanie produktu nie skutkuje zawarciem na odległość umowy kupna, a także wymaga stawiennictwa w wybranym Salonie celem dokonania ewentualnego kupna zarezerwowanego produktu; wybierając tę formę kupujący zachowuje wszelkie uprawniania właściwe dla kupującego zawierającego umowę w lokalu przedsiębiorstwa, w tym możliwość zapoznania się z zarezerwowanym produktem przed dokonaniem ewentualnego zakupu.
 2. Kupującemu dokonującemu operacji w Sklepie zaleca się rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia lub rezerwacji rubryk w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości związanych z realizowanym procesem zamawiania.
 3. W odniesieniu do zamówień realizowanych w trybie ustępu 1a niniejszego paragrafu:
  1. kupujący składając zamówienie skutkujące obowiązkiem zapłaty może jej dokonać poprzez jedną z opisanych w §3 Regulaminu form,
  2. w przypadku wyboru formy płatności o których mowa w §3 ust. 1a i 1b realizacja oraz wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu zapłaty,
  3. realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego,
  4. zwyczajowy termin realizacji zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia kupującemu wynosi do 9 dni roboczych lub od 4-5 tygodni w przypadku obrączek; właściwy dla danego zamówienia czas realizacji zostanie każdorazowo podany kupującemu przed złożeniem zamówienia,
  5. jeżeli kupujący złożył jednocześnie kilka zamówień w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, na wyraźne polecenie kupującego mogą one zostać zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.
  6. warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.
  7. w przypadku niektórych produktów (w szczególności tych o dużej wartości), z uwagi na określone względy bezpieczeństwa, tak przedmiotu zamówienia, jak i kupującego Jubitom rekomenduje osobisty odbiór w wybranym przez kupującego Salonie.
§3 Płatności
 1. Zapłata przez kupującego ceny umowy zawartej w Sklepie w trybie opisanym w §2 ust. 1a Regulaminu, nastąpić może w następujących formach:
  1. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Jubitom: Santander Bank Polska, nr rachunku: 94 1500 1025 1210 2010 0982 0000
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.payu.pl
  3. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)
  4. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie
§4 Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych.
 2. Jubitom jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów [Rękojmia], do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu kupujący zobowiązany jest do jej zgłoszenia nie później niż w terminie roku licząc od dnia zakończenia okresu obowiązywania Rękojmi.
 4. Zgłoszenia z tytułu rękojmi należy dokonać na jeden z poniższych sposób:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (58) 671 96 90 wewnętrzny 123, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@jubitom.com
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL http://www.jubitom.com
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu.
  5. w wybranym Salonie.
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi Jubitom rozpatrywał będzie w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.
 6. W przypadku zaistnienia wady kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. odstąpienia od umowy
  3. żądać wymiany wadliwego produktu na nowy
  4. żądać naprawy produktu.
 7. Uprawnienia opisane w ust. 6a i 6b niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli Jubitom niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi wadliwy produkt lub wymieni na nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedzającego nie ma zastosowania jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez kupującego sposób wymagałoby nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.
 8. W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i szczegółowe opisanie wady, w szczególności na podstawie wypełnionego wzoru formularza, stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu.
 9. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji JUBITOM skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 10. Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez Jubitom objęte są gwarancją:
  1. Warunki gwarancji, opis produktu oraz sposób realizacji świadczenia gwarancyjnego zawarte zostały każdorazowo w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
  2. Objęcie danego produktu gwarancją nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.
§5 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie w trybie opisanym w §2, ustęp 1.1 Regulaminu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej z Jubitom umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia, przy czym zaleca się składanie oświadczenia o wzorze, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu. 
 3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres JUBITOM Sklep Internetowy, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.
§6 Prawa autorskie
 1. Sklep wraz z wszystkimi jego integralnymi elementami, w szczególności takimi jak: layouty, oprogramowanie lub bazy danych, jest utworem zbiorowym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego redaktorem jest Jubitom. W zakresie opisanego powyżej utworu nie mieszczą się autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników.
 2. Zabrania się rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania, archiwizowania technikami cyfrowymi lub wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania opracowań Sklepu, w tym wykorzystywania jego fragmentów lub elementów bez wiedzy i zgody Jubitom.
§7 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku dokonania przez Jubitom zmian w Regulaminie, użytkownikowi Sklepu w terminie 14 dni od dnia , w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu przysługuje prawo do złożenia na adres: sklep@jubitom.com oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 2. Powyższe nie dotyczy zawartych do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązaniach stron, które to będą realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach, chyba, że użytkownik zażąda stosowania w stosunku do przedmiotowego zobowiązania zmienionych warunków Regulaminu.