TRWA ŚWIĄTECZNA PROMOCJA!

E-mail: kontakt@artessimo.pl

Telefon: +48 512 730 906

E-mail: info@artessimo.pl

Telefon: +48 512 730 906

Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest:

 • oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom]
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
 • numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
 • rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 • tel 58 671-96-90, e-mail: IODO@jubitom.com
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jubitom wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, na jeden z następujących sposobów sposób:

 • adres email: IODO@jubitom.com
 • adres pocztowy: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JUBITOM, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia
 • spotkanie w miejscu głównego wykonywania działalności (po uprzednim ustaleniu terminu)
Na jakiej podstawie prawnej wykonuje się przetwarzanie ?
 • Jubitom przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Jubitom obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
 • przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Jubitom (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 • Jubitom, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).
W jakim celu przetwarza się dane ?
 • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Jubitom lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione w sklepie internetowym Jubitom, prowadzonym pod adresem URL https://www.jubitom.com;
 • w celu prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym Jubitom, a także w sklepie internetowym Jubitom, prowadzonym pod adresem URL http://www.jubitom.com;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z Jubitom umów sprzedaży lub świadczonych przez Jubitom lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
 • w celu prowadzenia przez Jubitom działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
 • w celu organizacji przez Jubitom programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
 • w celu jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Jubitom;
 • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Jubitom;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.
Jakimi uprawnieniami dysponuje osoba, której dane przetwarza Jubitom ?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Jubitom przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Jubitom
  • celu i sposobu przetwarzania
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Jubitom
Do kogo wnieść skargę ?

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Jubitom danych osobowych należy wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25 maja 2018 roku) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

 • adres URL: https://giodo.gov.pl/ (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • infolinia: +48 606 950 000
Kto, poza Jubitom, może uzyskać dostęp do danych osobowych ?

Jubitom udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Jubitom, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Jubitom uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Jubitom danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Jubitom przechowuje przez okres:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez Jubitom, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
Automatyczne przetwarzanie danych w Jubitom

Jubitom przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania. Otrzymane w wyniku procesu przetwarzania informacje pomagają Jubitom lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby a także lepiej dopasować ofert do ich preferencji.

Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych, a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację.

Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Podanie danych osobowych, które Jubitom uzyskuje aby:

 • wykonać umowę
 • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
 • wypełnić ciążący na Jubitom obowiązek prawny

Jest konieczne. We wszystkich tych przypadkach brak następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • nr telefonu,
 • data urodzenia
 • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)

skutkował będzie niemożnością zawarcia umowy, lub wykonania oczekiwanego świadczenia.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.